هدف، ارزش، قانون و رابطه ی آنها

82

ما می توانیم از ارزش ها جهت تعیین اهداف برای کمک به ایجاد قوانین استفاده کنیم. جناب آقای نادر قنبری متخصص راهنمایی و مشاوره