کشنده اسکانیا؛ قوی- ریتاردر- کم مصرف- نرم- ماموت دیزل

1,425
pixel