جشنواره سین- نقد علمی فیلم گزارش اروپا(EUROPA REPORT)

1,602

در دومین شب از سرى چهارم جشنواره "سین" با سمیه كرمى و آریا صبورى فیلم "گزارش اروپا" را یك پله عمیق تر بررسى كرده ایم.