OK-Design Thinking With SAP Charles

701
SAP شرکت شما را توانمند می سازد که به جای صرف وقت بر روی تحلیل داده های گذشته، بر روی مسائل پیشرو در آینده تمرکز و بدین ترتیب مزیت رقابتی کسب نمایید.
pixel