چرا به داده کاوی نیاز داریم؟

1,940

مشتری محور بودن بدون تحلیل اطلاعات مشتریان و بدون استفاده از داده های جمع آوری شده از مشتریان امکان پذیر نمی باشد. چه اتفاقی افتاده است که نیاز داریم در مدیریت ارتباط با مشتریان خود از روش های داده کاوی و تحلیل داده های مشتریان استفاده کنیم؟

modam
modam 12 دنبال کننده