ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آیا استفاده از زالو باعث مرگ میشود؟

36
همانطور که بارها گفتیم زالو معجزه ای طبیعت است ولی مهمترین بخش کار آگاهی و شناخت نوع بیماری و استفاده از زالو برای درمان باید متناسب با نوع بیماری باشد این پادکست توضیحات کاملی در خصوص این سوال است که آیا زالودرمانی میتواند باعث مرگ شود؟
pixel