مصاحبه محمد رضا پاسداری / عضو منتخب شورای توسعه و حمایت

238

مصاحبه محمد رضا پاسداری / عضو منتخب شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد استان فارس در خصوص شورای حمایت و توسعه،نیاز های سازمان های مردم نهاد و همچنین جایگاه سازمان های مردم نهاد در بیان اعتراضات قانونمند مدنی

Agahaninstitute 3 دنبال کننده
pixel