شانزدهمین سالگردایت الله سید ابوالحسن فاضل زاده

191

مولوی حبیب الله حسام، رییس شورای اخوت اسلامی افغانستان دراین محفل گفت: آیت الله فاضل هم فضل علم و هم فضل جهاد داشت و در عین حال از پیشگامان وحدت ملی بود.