مادر فداکار قصه نقاشی با شن فاطمه عبادی در عصر جدید

4,881
حضور مادر داستان نقاشی با شن خانم فاطمه عبادی در صحنه عصر جدید و مواجهه با مردی که قلب دخترش پریسا را به وی اهدا کرده بود و این مرد با دو فرزند خود که اسمش دخترش هم پریسا بود در کنار مادر فداکار
pixel