سازمان های ایجادکننده ی استاندارد شبکه

35

در این جلسه سازمان هایی که استانداردهای مختلف شبکه ها رو ایجاد میکنند رو معرفی کرده و به صورت نحوه عملکرد و نوع کارکرد هر کدام از آنها را صحبت میکنیم