اختتامیه فن بازار تخصصی مدیریت شهری

186

سخنرانی دکتر ستاری در اختتامیه فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری