احیا چوبهای کهنه و ساختن مناظر زیبا و با ارزش از آنها توسط حنیف مقدس

67

حنیف مقدس از داستان زندگی خود و چگونگی راه اندازی اولین برند چوبهای احیا شده می گوید.