بازدید جناب دکتر#ظهیری از پروژه های #شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

0
ششم شهریور ۹۶ جناب دکتر #ظهیری مدیر عامل #شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و هیات همراه با حضور در #کلانشهر تبریز و در دیدار با مدیر عامل #شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب، جناب #مهندس یاسمی و اعضای هیات مدیره و کارکنان در روند اجرای پروژه ها قرار گرفته و در جلسات راهبردی و پایش فنی و مالی #شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب قرار گرفتند.
pixel