سمینار خطاهای شناختی با تدریس حامد سلیمانی - بخش اول

436

خطاهای شناختی باعث بسیاری از تعارضات در زندگی ما میشود. در این سمینار استاد سلیمانی 10 خطای شناختی اصلی را مورد بررسی قرار میدهد. برای آموزش بیشتر به وبسایت http://tavanmandsho.com مراجعه بفرمایید.

توانمندشو
توانمندشو 39 دنبال کننده