سیلاب کهریزک / تخلیه 3 روستای جنوب تهران

303

برای جلوگیری از خسارت ناشی از حجم گسترده بارندگی و سیلاب رودخانه کن در جنوب تهران، سه روستا در بخش کهریزک شهرستان ری تخلیه اضطراری شدند.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده