جراحی دندان عقل

6,965
دندان مولر سوم یا دندان عقل آخرین دندانی ست که در فکین رویش پیدا میکند. به همین دلیل خیلی از اوقات به دلیل فضای ناکافی جهت رویش و زاویه قرارگیری نامناسب قادر به رویش نیست و بهطور کامل یا ناقص نهفته باقی می ماند. به جز موارد استثنا جراحان اغلب توصیه به خارج کردن این دندان می کنند که علت عوارض متعددی ست که ماندن آن در فکین به همراه دارد و اغلب موارد خارج کردن آن عمل راحتی است و درصد کمی از جراحی ها سختی بیشتری داشته و زمان بر است، همانطور که ملاحظه می کنید جراحی این دندان نهفته در کمتر از ده دقیقه پایان یافت
pixel