قطار #دیپلماسی_گردشگری فصلنامه گیلگمش

200

قطار #دیپلماسی_گردشگری #فصلنامه #گیلگمش می پیماید و پیش میرود، این بار #آرژانتین ..... گیلگمش سفیر دیپلماسی گردشگری ایران در جای جای گیتی است، با ما همراه باشید...