استفاده از تقویم گوگل برای یادآوری سررسید کارها

346

با این تکنیک می توانید زمان هر جلسه و کاری را به دقت ثبت و ضبط کنید این آموزش بخشی است از کارگاه رهایی از آشفتگی ذهنی برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید https://evand.com/events/aramesh1