نطق پیش از دستور نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در جلسه رسمی 222

8
- پیرشفت پروژه های فرهنگی در شهر کرج کند است. - مدیران باید ازادی عمل داشته باشند. - شهرداری موظف به پاسخگویی تذکرهای اعضای شورای شهر می باشد.
pixel