قسمت 60 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

3,252

2372 - افتتاح کمیته مشترک ضد خرابکاری ؛ در قسمت قبلی بینندگان این سریال مشاهده کردند که نعمت الله نصیری به ریاست ساواک منصوب شد. پس از روی کار آمدن نصیری وی مقدمات شکل گیری مجموعه ای واحد برای سرکوب مبارزان را تشکیل داد. در روز چهارم بهمن 1350 به دستور محمدرضا پهلوی، مجموعه ای تحت عنوان « کمیته مشترک ضد خرابکاری» در محل زندان موقت اطلاعات شهربانی تشکیل شد این کمیته از آن پس ،مامور مواجهه مستقیم با فعالیت هایی بود که بر علیه رژیم شاهنشاهی ودرراستای براندازی آن صورت می گرفت.