«شفافیت آراء و اموال نمایندگان مجلس شورای اسلامی»

716

ارائه آقای «محمد احمدی» با موضوع «شفافیت آراء و اموال نمایندگان مجلس شورای اسلامی» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «محمد احمدی» - «سجاد امیرزاده قاسمی»