شبکه های مجازی یک دام واقعی برای دختران

113
یک سری اتفاقات و بیان ها و مسائلی را در بدنه عمومی جامعه تبدیل کردن به یک سری لطیفه، یک سری جوک.
pixel