تعبیر خواب

1,337

خواب و رویا چه پرواز روح باشد و چه فعالیت مغزی، تجربه جالب درونی شخص است و این فیلم در مورد تعبیر خواب و نشانه شناسی آن می گوید