تنگسیر | امیر نادری

3,074

زار ممد یک انقلابی تنهاست، همانطور که «تنگسیر» تنها رمان «صادق چوبک» است که انقلابیها «هم»، ستایشش کرده اند. نه چوبک، نه امیر نادری و نه انقلابیهایی که تنگسیر را اسطوره کردند، به اینکه چگونه در یک حکومت، «همه» دزد و غارتگر می شوند؛ نپرداخته اند. و تنها نسخه ای که برای درمان این جنگل! پیچیده اند، انقلاب است. در این نسخه، قانون، دانش و آگاهیهای همگانی و از همه مهمتر، حرکت از سود شخصی به منافع جمع...