آموزش مهارت و کارآفرینی در مدارس؛ چرا و چگونه؟

661

کار آفرینی نیروی محرکه اقتصاد است. به همین دلیل گسترش دانش مربوط به کسب و کار بسیار مهم است. در این گزارش نگاهی می اندازیم به طرحهای آموزشی که فرصت کسب تجربه عملی در این زمینه را فراهم می کند.