حس خارش مداوم در سگ

982

در صورتی که در حین معاینه سگ یا گربه مدام خودش را می خاراند باید به وجود جرب، یا حساسیت (آتوپی) یا عفونت شدید گوش شک کرد.