ایده ها و پدیده های نوین در بازاریابی - دکتر احمد روستا

168

ایده ها و پدیده های نوین در بازاریابی موضوع سخنرانی دکتر احمد روستا در اولین روز از همایش آموزش تخصصی بازاریابی الکترونیک شرکت کاسپید است