دستگاه مکانیزه کاشت زعفران-پیاز کار زعفران-تمام خودکار

13,464

ماشین مکانیزه کاشت پیاز زعفران به صورت تمام خودکار Planting saffron bulbs کاشت پیاز زعفران بدون نیاز به جداسازی پیاز قبل از کاشت توجه!این دستگاه هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد