عادت های غلط مطالعاتی در برنامه حالا خورشید

995

عادت های غلط مطالعاتی در سال کنکور را بهتر بشناسیم (والدین حتما ببینند)، صحبت های ریز بینانه ی دکتر یعقوبی در شبکه3 - برنامه حالا خورشید