در کلاس کمیکار ( ماشین های شیمیایی ) چه میگذرد؟

168
دبیرستان غیردولتی سلام البرز اهداف کلاس کمیکار: - آموزش مباحث علم شیمی به زبان تجربی همراه با آزمایش - آشنایی با الکتروشیمی - آشنایی با محلول سازی مبتنی بر خاصیت اسیدی و بازی
pixel