دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور

243

دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور و صدا و سسیما است که تالیفاتش در انتشارات تخته سیاه سالهاست با استقبال زیادی از سوی داوطلبان مواجه است