ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

زورگیری

126
لطفا برای حمل و نقل از تاکسی های زرد یا سبز استفاده کنید و از خودروهای متفرقه استفاده نکنید مخصوصا خودروهایی که شیشه دودی دارن........
pixel