دیالوگ های درخشان - رستگاری در هشت و بیست دقیقه

3,219

«رستگاری در هشت و بیست دقیقه» (1383) در مجموع در راستای اغلب فیلم های سیروس الوند است که توامان دغدغه اجتماعی و گیشه دارد. محمدهادی کریمی به عنوان نویسنده فیلم نامه هم به رغم طرح موضوعی آشکارا حساسیت برانگیز، نتوانسته تایید منتقدین را همراه خود نماید، عمده نقد های مخالفت نیز بر نگاه کمابیش سطحی نگر و کلیشه ای فیلم تاکید داشتند.