روشن کردن دستگاه سنگبری

734

برای روشن کردن دستگاه سنگبری قابل حمل مطابق فیلم عمل کنید.