عملکرد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه عدالت جنسیتی

85

خلاصه ای از عملکرد یکساله معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه عدالت جنسیتی- از مرداد 1396 تا شهریور1397