20-هرس و نگهداری بونسای نارون - شبکه دو -علیرضا خورشیدی

5,134

قسمت بیستم، آموزش بونسای و انواع گل و گیاه در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 21 فروردین 1397 موضوع این قسمت: آشنایی با درختچه بونسی نارون و روش نگهداری از نارون. نحوه هرس و فرم دهی بونسای نارون و کارمونا و ... کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای و گل و گیاه، کارشناس و مجری تلویزیونی، مدیریت موسسه بونسای ایرانی iranibonsai_supbot@ http://iranibonsai.com 09102004282