سيبويه مردی از دیار ایران و اصالتا اهل شیراز که برای زبان عربی قواعد نوشت!

334
سيبويه مردی از دیار ایران و اصالتا اهل شیراز که برای زبان عربی قواعد نوشت!عرب ها مدیون ایرانی ها بدون ما زبانشان حتی قاعده نداشت.
محمدجواد 648 دنبال کننده
pixel