از این چاده به آسارا می رسید

282

از کرج راهی شوید به سمت آسارا .جاده ای چشم نواز که تا رسیدن به مقصد در پیج و خمش دلتان آرام می گیرد.