تعهدات طرفین در دوره آزمایشی

77
در این ویدئو آقای محمد نوری آشتیانی کارشناس ارشد بیمه درخصوص دوره آزمایشی صحبت می کنند.
pixel