آشنایی با تجهیزات رصدخانه دانشگاه زنجان

31
در این ویدئو کلیپ، کارشناس رصدخانه دانشگاه زنجان با زبانی ساده و شیوا به معرفی تعدادی از ابزارهای رصدی موجود در رصدخانه دانشگاه زنجان می پردازند. ابزارهایی نظیر تلسکوپهای بازتابی، فوتومتر، ccd و فیلترهای خورشیدی.
pixel