فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت

63

فصل ها به انتظار دستهای تو گذشت بخشی از شعر خوانی امید منوچهریان بخش 2

pixel