شهید مصطفی ردانی پور؛ دفاع از مظلوم و کلمه لا اله الا الله

143
صوت شهید مصطفی ردانی پور در خصوص پیاده شدن احکام الهی و کلمه لااله الا الله و دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم
pixel