تجارت وحشیانه پشم گوسفند

2,834

This is one sheep's heartbreaking story, voiced by @sofiasisneiga. Actor @sofiasisneiga speaks up for sheep who are beaten, mutilated, and eventually killed in the wool indust Tap the link in our profile to learn more and take action: http://peta.vg/2hnq #WoolIsCruel #Never21 این یک داستان غم انگیز است که توسط @ sofiasisneiga بیان شده است. بازیگر @ sofiasisneiga برای گوسفندانش حرف می زند که مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، ناقص می شوند، و در نهایت در صنعت پشم کشته می شوند.