به یاد هنرمند عزیز جعفر جعفری قشمی

340

تقدیم به روح بلند هنرمند انقلابی جعفر جعفری قشمی کاری از گروه فرهنگی و هنری ایثار قشم