مهمترین علتی که صادرات نمی کنیم

130
مهمترین علتی که وارد صادرات نمی شویم «ترس» است ما در این ویدئو مهمترین ترس هایی که علت صادرات نکردن هستن را بیان می کنیم دوره مدیریت کاربردی صادرات طوری طراحی شده که ترس های شما را بر طرف می کنه
pixel