روزبه علی آبادی: ایران نقش کلیدی در اتصال اورآسیا دارد.

129
BBC Interview with Roozbeh Aliabadi on China's economic partnership with Iran as Tehran is getting ready for the second wave of US sanctions on its energy industry.
pixel