«آشنا (اپلیکیشن شفافیت نوآورانه ایران)»

2,680

ارائه آقای «احسان امینی» با موضوع «آشنا (اپلیکیشن شفافیت نوآورانه ایران)» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «احسان امینی» - «محمدامین قاسمی»