گلایه نایب رئیس انجمن نمایش قشم از عدم حمایت مسئولین

181

گلایه محمد حکمیان نایب رئیس انجمن نمایش قشم از عدم حمایت مسئولین در برگزاری سومین جشنواره تئاتر قشم