فناوری هولوگرام فن (Fan Type Holograms)

542

فناوری هولوگرام فن می تواند تصویرهای رنگی و متحرک را به صورت سه بعدی شناور در هوا نمایش دهد. از این فناوری می توان برای تبلیغات در مکان های مختلف استفاده کرد. در این فناوری، پره های شبیه به پنکه به کار گرفته می شود. با چرخش پره ها با سرعت مشخص تصاویر سه بعدی رنگی نمایش داده می شود. http://www.exos.ir/?p=12202