جلسه ستاد اقتصادی دولت.هفتم فروردین۹۹. -2

93

دولت در هر دو زمینه بهداشتی و درمانی و کمک به معیشت مردم و کسب و کارهای آسیب دیده فعال است و هیچ کدام فدای یکدیگر نخواهند شد

pixel